Biznesowe sprawy

Podatek ryczałtowy

Nie wszyscy mogą skorzystać z opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu. Prawo do tej formy przysługuje osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy spełniają szereg warunków. Należy do nich rozpoczynanie działalności lub osiąganie dochodów z danej działalności w roku poprzednim poniżej 150 tysięcy euro i nie korzystanie z karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać osoby prowadzące apteki, lombardy, wykonujące niektóre wolne zawody. Stawki podatkowe płacone w systemie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane i wahają się od trzech do dwudziestu procent przychodów z określonej działalności. Aby ustalić ten dochód prowadzący działalność musi prowadzić ewidencję przychodów oraz wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązany jest też do przechowywania dowodów zakupów towarów. Korzyścią która dotyczy osób fizycznych rozliczających się w tej formie jest prawo do pomniejszenia przychodu o kwotę spłacanego komercyjnego kredytu mieszkaniowego czy kwotę darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego. Minusem tej formy jest zobowiązanie do samodzielnego obliczania należnego świadczenia podatkowego, obliczania ryczałtu i złożenia zeznania rocznego w terminie do 31 stycznia.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy