Biznesowe sprawy

Pobór podatku

Płaceniem podatku dochodowego od osób fizycznych zajmują się głownie zakłady pracy, organy rentowe, banki wypłacające renty zagraniczne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy zatrudnienia od wypłacanych przez nie zasiłków, jednostki organizacyjne wypłacające stypendia, centra integracji społecznej oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ogólnie wszystkie te organy nazywane są płatnikami i mają za zadanie obliczać oraz potrącać podatnikom stosowne sumy należnych zaliczek na konto podatku dochodowego oraz odprowadzić te kwoty do urzędu skarbowego. Oczywiście istnieją też grupy podatników, które same muszą zadbać o obliczenie należnych zaliczek, składanie deklaracji o miesięcznych dochodach oraz terminowym zapłaceniu zaliczek. Należą tutaj na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą czy osoby które czerpią dochody z tytułu najmu lub dzierżawy, a także osoby pracujące za granicą. Corocznie każdy podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie umieszczone na specjalnym druku, w którym umieszcza on kwotę osiągniętego dochodu (ewentualnie) straty w danym roku podatkowym. Musi zrobić to do dnia 30 kwietnia następnego roku. Należy pamiętać o tym fakcie ponieważ niezłożenie zeznania do tego terminu może skutkować nałożeniem na podatnika sankcji karnych wynikających z kodeksu karnego skarbowego.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy