Biznesowe sprawy

Drugi filar

W Polsce system emerytalny przewiduje trój filarowy sposób naliczania emerytury czyli tak zwanej renty starczej. Co ważne, filar pierwszy i filar drugi muszą być opłacane obligatoryjnie, natomiast filar trzeci jest filarem ze wszech miar dobrowolnym. Filar pierwszy jest filarem związanym z systemem w ZUS, a jak wygląda sprawa z filarem drugim. W nim bowiem musimy sami zdecydować, jakiego rodzaju fundusz emerytalny wybieramy i na jaki się decydujemy. Fundusz taki inwestuje środki, jakie co miesięcznie przekazywane są mu w naszym imieniu, ale przez ZUS. Są to fundusze z tak zwanego pierwszego filaru emerytalnego, czyli około dwudziestu procent naszej wypłaty brutto, ale w wysokości mniej więcej dwóch i trzech dziesiątych tejże kwoty wynagrodzenia brutto na nasz indywidualny rachunek emerytalny. Te pieniądze to nasza faktyczna realna emerytura i rzeczywisty kapitał, który ma być naszą emeryturą w przyszłości, gdy już nadejdzie czas naszego przejścia na przysłowiową zieloną trawkę życia. Kwoty, jakie dostają się do drugiego filaru są wolne od podatku dochodowego oraz mogą być dziedziczone przez osoby wskazane przez beneficjenta. Niestety, na naszą emeryturę liczą się kwoty, które nie należą do zbyt dużych, dlatego też emerytury w Polsce, w przeciwieństwie do emerytur niemieckich są zatrważająco niskie. Szczególnie widać to w przypadku osób przewlekle chorujących i stale zwiększających się cen niezbędnych do ich leczenia leków.

Copyright @ 2010 Biznesowe sprawy